Get Adobe Flash player
Български (България)Russian (CIS)Deutsch (DE-CH-AT)French (Fr)Español(Spanish Formal International)Română (România)Turkish (Turkiye)Arabic (العربية الموحدة)简体中文(中国)English (United Kingdom)

Легализации

 

            Милена М ЕООД извършва заверки на документи във всички български държавни институции и в посолствата на чуждите държави в Република България.

          

           Легализацията на документи е полагане на апостил (Apostille).

          

           Апостилът (на френски apostille) е специално удостоверение с пeчат за заверка (легализиране) на документ от държавата, в която документът е издаден.

            Употребата на апостил като форма на легализация на документи се регламентира от  Конвенциятаза премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, подписана в Хага на 5 октомври 1961 г./ Convention de la Haye du 5 octobre 1961/.    Конвенцията предвижда унифициран способ за оформяне на определена категория документи (публични актове), предназначени за ползване в чужбина — чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение — Апостил.Той освобождава документа, към който е прикрепен, от по-нататъшни процедури за легализиране от други висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата — страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представи документът.

           Снабдените с апостил документи се признават и могат да произведат действие във всяка една от държавите-страни по конвенцията.

 

           Карта на страните, използващи апостил за легализиране на публични документи

 

 

  apostil

 

           В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието.

           • Министерството на правосъдието удостоверява с апостил актовете на съдилищата и нотариусите (публични актове по смисъла на чл. 1, букви "а", "б" и "г" от конвенцията).

           • Министерството на външните работи удостоверява с апостил всички останали актове (публични актове по смисъла на чл. 1, буква "б" от конвенцията) като:

           o документите за гражданско състояние и адресна регистрация, издадени от общините;

           o различните удостоверения, сертификати, лицензи и други на министерства, държавни агенции и комисии;

           o документите за образование, придобита квалификация и правоспособност;

           o документи на Националния осигурителен институт, Националния статистически институт и много други.

           Хагската конвенция не се прилага и не се снабдяват с апостил административни документи, пряко свързани с търговски или митнически операции, както и документи, изготвени от дипломатически или консулски представителства.

           По-подробна информация за издаващите "апостил" органи всички други държави можете да получите на интернет адрес www.hcch.net

 

           Милена-М ЕООД извършва заверки и легализации на документи в следните министерства и ведомства:

 

           Министерство на правосъдието

           Министерство на образованието и науката

           Министерство на културата

           Министерство на вътрешните работи

           Министерство на здравеопазването

           Министерство на отбраната

           Министерство на транспорта

           Министерство на финансите

           Министерство на труда и социалната политика

           Националния осигурителен институт

           Националната агенция по проходите

           Българска народна банка

           Светия синод на Българската православна църква

           Министерство на външните работи и полагане на Апостил

 

           В своята работа по заверките и легализациите на документите се ръковидим от нормативните документи, регламентиращи дейността:

 

           Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа

           Списък с държави подписали Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

           Списък на държавите, с които се прилага режим на освобождаване на документи за легализация, предвиден в двустранни договори за правна помощ между тези държави и Република България

 

           Предварителните ни консултации по изготвянето на документите са безплатни.

           Предлагаме обикновени, бързи и експресни поръчки за заверка и легализация.

           Цената се определя от вида на документа и бързината на поръчката.

 

           Моля, направете запитване по телефон, e-mail или чрез електронната ни форма, за да получите конкретна оферта.